Hyundai @ Think Biz 2024

Hyundai @ Think Biz 2024.

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού
“Hyundai @ Think Biz 2024”

Α. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

 • Η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «Automotive Promotion» (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, στην οδό Αυγής αρ. 81, διοργανώνει εκ μέρους του πελάτη της «Hyundai Ελλάς» την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «Hyundai @ Think Biz 2024» (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Hyundai Ελλάς www.hyundai.gr/kanetomegalovima (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).
 • Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Β. Διάρκεια Διαγωνισμού

 • Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την 26/04/2024 και ώρα 9:30 π.μ. ως και την 28/04/2024 και ώρα 00:00 μ.μ.
 • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 28η Απριλίου 2024 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

Γ. Δικαίωμα και Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν Δίπλωμα Οδήγησης ΙΧ. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι των εταιριών του ομίλου Autohellas, της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους.
 • Διευκρινίζεται ότι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.
 • Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο: Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Think Biz που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 26 & 27 Απριλίου 2024, ο συμμετέχων θα γυρίσει βίντεο ή θα τραβήξει φωτογραφίες στο περίπτερο της Hyundai Ελλάς με σκοπό να παρουσιάσει το Νέο Hyundai i10 (α). Το βίντεο θα πρέπει να το αναρτήσει στον προσωπικό του Λογαριασμό στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης της Επιλογής του (πχ. Facebook, Instagram,TikTok) και να προσθέσει στην περιγραφή το Hashtag: #ΚaneΤoΜegaloVima (β). Στο υλικό θα πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον πέντε χαρακτηριστικά του Νέου Hyundai i10 (γ) και αν πρόκειται για βίντεο, να μην ξεπερνά τα 60 δευτερόλεπτα (δ). Τέλος θα πρέπει ο συμμετέχων να δηλώσει τα στοιχεία του και να συναινέσει στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις (ε).
 • Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται η πρώτη απάντηση του συμμετέχοντα και δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι επόμενες απαντήσεις-αναρτήσεις τους.
 • Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή, η ανάρτηση του χρήστη πρέπει να είναι σε δημόσιο προφίλ, να μην περιέχει προσβλητικές ή απρεπείς λέξεις και φράσεις.
 • Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει πώς το υλικό του, μπορεί να επαναναρτηθεί (repost) από την διοργανώτρια, την Hyundai Ελλάς, καθώς και συνεργαζόμενες με την τελευταία εταιρείες, με σκοπό την προώθηση και προβολή του περιεχομένου του συμμετέχοντα, μέσα από τα επίσημα κανάλια κοινωνικών δικτύων ή άλλων μέσων της Hyundai Ελλάς.

Δ. Δώρα Διαγωνισμού

 • Το δώρο του Διαγωνισμού είναι ένα ταξίδι για δύο ημέρες στο Ναύπλιο με το νέο Hyundai i10 για δύο άτομα, την περίοδο 17 – 19 Μαΐου, με δύο δωρεάν διανυκτερεύσεις.
 • Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. H διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Η διοργανώτρια και ο πελάτης της, Hyundai Ελλάς, δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια και ο πελάτης της, Hyundai Ελλάς, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή εκτέλεσης του δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Ε. Εκτέλεση Διαγωνισμού – Ενημέρωση Νικητών – Πραγματοποίηση δώρου

 • Nικητής του Διαγωνισμού θα είναι ένας (1) και θα ανακηρυχθεί κατόπιν εξέτασης από κριτική επιτροπή στελεχών της Hyundai Ελλάς με κριτήριο την δημοτικότητα του υλικού (προβολές, likes), την αλληλεπίδραση (engagement) του υλικού (σχόλια, προωθήσεις, αναπροβολές), την στοχευμένη παρουσίαση του Hyundai i10, τον άρτιο τρόπο έκφρασης των πέντε χαρακτηριστικών και της γενικής τελικής εντύπωσης στον αποδέκτη του υλικού.
 • Ο νικητής θα εκλεγεί από την κριτική επιτροπή της Hyundai Ελλάς έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 στις 11:59 π.μ. και θα αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Hyundai Ελλάς. hyundai.gr (εφεξής καλούμενος «Διαδικτυακός Τόπος»).

ΣΤ. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

 • Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το δώρο, να αναβάλλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση για εύλογη αιτία, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση.

Ζ. Ενημέρωση Νικητών – Παραλαβή δώρων

 • Η επικοινωνία με τον νικητή θα γίνει μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχει αφήσει κατά την εγγραφή του εντός 24 ωρών από την εκλογή του.
 • Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών μετά την κλήρωση, ήτοι έως τις 14/04/2024 και ώρα 12:00, η διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, ήτοι έως τις 18/04/2024 και ώρα 12:00, η διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες μέσα σε χρονικό διάστημα 20 ημερών, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
 • Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος. (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής δώρου.
 • Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα και άδεια διπλώματος οδήγησης προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και ότι δύναται να οδηγήσει. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.
 • Η διοργανώτρια, η Hyundai Ελλάς και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώνουν το όνομα και να δημοσιεύουν φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις του νικητή στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό τους, καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.τ.λ.

Η. Λήξη Διαγωνισμού

 • Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας πραγματοποίησης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 • Οι Όροι Συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Φανή Ταμβάκη στο αρχείο της στην οδό Ακαδημίας 85, στην Αθήνα.

Θ. Προσωπικά Δεδομένα

 • Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη Διοργανώτρια την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.
 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τον αφορούν, σε αρχείο που θα τηρείται από τη Διοργανώτρια Εταιρία, όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997, στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
 • Σε ό,τι αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Διοργανώτρια ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.
 • Μετά την παράδοση του Δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικού χαρακτήρα ή μη των συμμετεχόντων, του νικητή και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού, που ελήφθησαν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται.
 • Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της Διοργανώτριας.

Ι. Αποδοχή όρων – Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραλάβει/αποδεχτεί το δώρο, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 • Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από τη Διοργανώτρια. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 • Για πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στείλει email στο [email protected] .