Αποποίηση Ευθυνών

Αποποίηση Ευθυνών.

Εισαγωγή

Καλωσορίσατε στον επίσημο δικτυακό τόπο της Hyundai Hellas. Για τη δική σας προστασία αλλά και για την προστασία της Hyundai Hellas, ορίστηκαν οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των Όρων αυτών:

Παρεχόμενες Πληροφορίες

Ο δικτυακός τόπος της Hyundai Hellas ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με τα οχήματα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ Hyundai που πωλούνται μέσω του επισήμου δικτύου επισήμων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Hyundai στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο της Hyundai Hellas δεν αποτελούν προσφορά προς τον χρήστη και δεν δεσμεύουν την Hyundai Hellas ή οποιοδήποτε μέλος του επισήμου δικτύου της Hyundai Hellas. Κάποια από τα μέρη του εξοπλισμού που απεικονίζονται ή περιγράφονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπρόσθετη χρέωση.Η Hyundai Hellas δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο. Η Hyundai Hellas διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, χωρίς προειδοποίηση, τις αναγραφόμενες πληροφορίες, περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των τιμών, των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, των εκδόσεων των προϊόντων Hyundai, των μελών του επισήμου δικτύου της Hyundai Hellas κλπ.

Πρόσβαση και Επέμβαση

Ο χρήστης συμφωνεί ότι με την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε επέμβαση ή ενέργεια που επιβαρύνει την υποδομή της Hyundai Hellas και ότι δεν θα αντιγράψει, αναπαράγει, αλλοιώσει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγα προϊόντα ή παρουσιάσει τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου της Hyundai Hellas, χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της Hyundai Hellas.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Ο παρών δικτυακός τόπος και τα περιεχόμενα του αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Hyundai Hellas. Επίσης, τα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα, σήματα υπηρεσιών, επωνυμίες και σύμβολα σε σχέση με τα προϊόντα Hyundai που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο ανήκουν ή έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης τους στην Hyundai Motor Corporation, στην Hyundai Hellas, σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών ή σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μελών του επισήμου δικτύου της Hyundai Hellas. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση των όσων αποτελούν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Hyundai Hellas. Ως χρήση ενδεικτικώς νοείται η αυτούσια ή με οποιοδήποτε τρόπο προσθήκη ή μεταβολή, διασκευή ή παραλλαγή μέρους ή του όλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για οποιοδήποτε σκοπό, όπως λχ. αναδημοσίευση, αναπαραγωγή κλπ. είτε με είτε χωρίς αναφορά στους δικαιούχους του δικτυακού τόπου και των περιεχομένων αυτού που αναφέρονται ανωτέρω.

Προσωπικά δεδομένα

Η Hyundai Hellas συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για την καλύτερη ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τα προϊόντα Hyundai. Ο χρήστης δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Hyundai Hellas των προσωπικών δεδομένων του για σκοπούς απευθείας προώθησης των προϊόντων Hyundai, όπως αναφέρεται στον δικτυακό τόπο. Ο χρήστης δέχεται να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα του στην Hyundai Hellas, στην Hyundai MOTOR EUROPE και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών. Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη συνέχεια, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν θα κοινοποιούνται εκτός της Hyundai Hellas, της Hyundai ΜΟΤΟR EUROPE καθώς και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων αυτών, χωρίς την άδεια του χρήστη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Hyundai Hellas προσλαμβάνει τρίτες εταιρείες για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών για λογαριασμό του χρήστη, όπως αποστολή ενημερωτικών δελτίων, απαντήσεις σε ερωτήματα πελατών, εκπλήρωση αιτημάτων κλπ. H Hyundai Hellas θα κοινοποιεί στις εταιρείες αυτές μόνο τις πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές και οι εταιρείες αυτές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω.

Απαλλαγή ευθύνης

Η Hyundai Hellas, αν και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες προκειμένου ο δικτυακός τόπος αυτός να είναι ασφαλής και απαλλαγμένος από κάθε ελάττωμα, εντούτοις δηλώνει ρητά ότι κάθε επίσκεψη στον δικτυακό τόπο αυτό γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Hyundai Hellas δεν αναγνωρίζει καμμία απολύτως ευθύνη της για τυχόν βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία οποιασδήποτε φύσεως τυχόν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα στον χρήστη σε σχέση με την επίσκεψή του αυτή ή/και τη χρήση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου.